Jagannath Tatva

2844
Published on Apr 20, 2014

jaya jagannatha, jaya jagannatha, jaya jagannatha, jaya jagannatha
jaya baladeva, jaya subhadra, jaya baladeva, jaya subhadra

jagannatha svami nayana patha gami bhavatu me

vrndavana candra amar prabhu jagannatha
jaya jagannatha, jaya jagannatha
nilacala candra amar prabhu jagannatha
jaya jagannatha jaya jagannatha
ujjvala hari amar prabhu jagannatha
ujjvala hari amar nayana pati

Source – http://www.vaishnavsongs.com/jagannatha-tattva/

Category